Økonomisk støtte

Der er flere muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter med udvikling, afprøvning eller implementering af velfærdsteknologi.

vækst

Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere ABT-fonden) arbejder for udbredelse af velafprøvede digitale og velfærdsteknologiske løsninger i den offentlige sektor. Der udmøntes pt. ikke midler til nye projekter.

Fonden for Velfærdsteknologis hjemmeside

Fornyelsesfonden for grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Støtter innovation og markedsmodning af nye grønne produkter, serviceydelser og  nye velfærdsløsninger samt nye erhvervsmuligheder i hårdt ramte områder. Organiseret under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Fornyelsesfondens hjemmeside

Højteknologifonden støtter ny højteknologisk udvikling og tilbyder virksomheder og universiteter risikovillige investeringer til at gennemføre den "gode idé" og fremme langsigtet innovation.

Højteknologifondens hjemmeside

Forebyggelsesfonden støtter projekter der forebygger eller forhindrer fysisk og psykisk nedslidning. Der gives midler inden for hovedformålene: forebyggelse af nedslidning, rehabilitering,  sundhedsfremme og forebyggelse af stress.

Forebyggelsesfondens hjemmeside

Vækstfonden er en statslig investeringsfond til fremme af innovation og fornyelse i erhvervslivet. Fonden vil skabe nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Vækstfondens hjemmeside

Den konkurrenceudsatte pulje er organiseret under Danmarks Vækstråd. Midlerne gives til projekter inden for bestemte temaer, der fastlægges af Danmarks Vækstråd.

Den konkurrenceudsatte pulje - information på Danmarks Vækstråds hjemmeside

Regionale puljer forankret i landets fem regioner yder tilskud til innovationsprojekter på blandt andet hjælpemiddelområdet.

Region Hovedstadens hjemmeside
Region Midtjyllands hjemmeside
Region Nordjyllands hjemmeside
Region Sjællands hjemmeside
Region Syddanmarks hjemmeside

Danmarks Grundforskningsfond styrker dansk forskning gennem større, længerevarende satsninger.

Danmarks Grundforskningsfonds hjemmeside

Det Frie Forskningsråd støtter forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer. Organiseret under Styrelsen for Forskning og Innovation.

Det Frie Forskningsråd - information på Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside

Det Strategiske Forskningsråd arbejder for, at den strategiske forskning indrettes, så den bedst muligt adresserer de udfordringer, det danske samfund står overfor. Organiseret under Styrelsen for Forskning og Innovation.

Det Strategiske Forskningsråd - information Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside

Innovationskonsortier er konkrete samarbejdsprojekter mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og teknologiske serviceinstitutter. Formålet er at udvikle teknologi, der gavner hele brancher. Organiseret under Styrelsen for Forskning og Innovation.

Innovationskonsortier - information på Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside

EU's 7. rammeprogram for forskning støtter forskning og udvikling af ny højteknologi. Midlerne kan søges af forskere og erhvervsfolk i Danmark.

EU's 7. rammeprogram for forskning - information på Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside

SOCIALSTYRELSEN