Det siger loven

Særligt relevante lovregler for fase 2 drejer sig om ophold på institution eller opholdssted samt revision af handleplanen. I nogle tilfælde er regelsættet det samme, som har gjort sig gældende under varetægtssurrogat eller 1. fase

I kapitel 17 gennemgås lovgivningen vedrørende ny kriminalitet, tilbageførsel, fortsat anbringelse mv. Samme kapitel beskriver også anbringelse på sikret eller åben institution eller opholdssted – med hjemmel i serviceloven i stedet for med bemyndigelse i dommen.

Oplysning om rettigheder

I åbent regi gælder de samme regler om oplysning om magtanvendelsesbekendtgørelsens regler og om rettigheder i forhold hertil som i sikret regi. Se nærmere om dette i kapitel 6.

Magtanvendelse på åbne døgninstitutioner og godkendte opholdssteder

I kapitel 17 gennemgås de generelle regler om magtanvendelse mod børn og unge anbragt på institution eller på et godkendt opholdssted.

  • åbne afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge er der mulighed for
  • at låse afdelingen af om natten og undtagelsesvis i kortere perioder om dagen,
  • at gennemføre kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation i forhold til et barn eller en ung, hvis der foreligger en afgørelse truffet af Børn- og Ungeudvalget, jf. servicelovens § 123, stk. 2. En sådan kontrol kan alene ske på døgninstitutioner. Reglerne er de samme, som gør sig gældende under 1. fase. De er beskrevet i kapitel 9.145

 

Besøg og udgang

Det er servicelovens børn og unge-regler, der gælder, mens den unge opholder sig i åbent regi. Det vil sige, at det er den unges opholdskommune, der i henhold til servicelovens § 71 kan træffe afgørelse om samvær med forældre og i henhold til § 69, stk. 2, træffer afgørelse om samvær med andre personer fra netværket. Reglerne er yderligere beskrevet i kapitel 9.

Reglerne om udgang fra institution eller opholdssted er de samme for unge, der er idømt ungdomssanktion som for unge, der i øvrigt er anbragt uden for hjemmet. Dog skal unge idømt ungdomssanktionen efterkomme kommunens pålæg om ophold på institution eller opholdssted. Rømning fra åben institution eller opholdssted betragtes dog ikke som fangeflugt, da anbringelsen ikke har karakter af frihedsberøvelse. 146 Efterkommer den unge ikke et pålæg om at opholde sig på en åben institution eller et godkendt anbringelsessted, kan kommunen overveje at tilbageføre den unge til sikret regi.

Den første opfølgning på handleplanen

Kommunalbestyrelsen skal ifølge servicelovens § 70, stk. 1, senest tre måneder efter en iværksat foranstaltning, vurdere, om indsatsen skal ændres, og om handleplanen, jf. § 140, skal revideres.

I forbindelse med en ungdomssanktion skal revision af handleplan finde sted senest tre måneder efter idømmelse af sanktionen. Herefter skal kommunalbestyrelsen med højst 12 måneders mellemrum revidere planen. Dog skal den altid revideres i forbindelse med hjemgivelse.

Vurdering og revision skal omfatte såvel de dele af handleplan og indsats, som retter sig mod den unge, som de dele, der fokuserer på indsatsen over for familien. Revision bør så vidt muligt ske i samarbejde med den unge og dennes forældre og kan eventuelt finde sted i forbindelse med overgangen mellem fase 1 og 2 – dog afhængig af varigheden af fase 1.

§ 70 rummer efter lovændringen om ungdomssanktion et nyt stk. 2. Herefter skal vurdering og revision af handleplan og indsats for unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a, særligt handle om, hvordan den unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Senest i forbindelse med den første vurdering skal det konkretiseres, hvordan de overordnede mål nås.

Hvis der er udarbejdet en særskilt plan for støtte til forældrene efter § 140, stk. 7, skal kommunen tilbyde at revidere denne plan efter behov.

Revision af handleplan ved hjemgivelse

Når den unge skal hjemgives efter 2. fase, skal den reviderede handleplan indeholde en beskrivelse af den videre indsats, jf. servicelovens § 68, stk. 4.

I forbindelse med en sanktion efter straffelovens § 74 a skal revisionen, jf. § 68, stk. 4, særligt beskæftige sig med, hvordan målene om uddannelse eller beskæftigelse nås. Der skal på dette tidspunkt være en konkret plan for, hvilken uddannelse eller beskæftigelse den unge skal i gang med i 3. fase. Når den unge afslutter opholdet på det åbne anbringelsessted i 2. fase, er kommunen ansvarlig for, at den unge er tilmeldt en uddannelse eller har en aftale om beskæftigelse.

Revisionerne af handleplanen kan med fordel knyttes sammen med et eller flere af de netværksmøder, der finder sted i 2. fase.

SOCIALSTYRELSEN