Læreplanstemaer

Samspil med De pædagogiske læreplanstemaer

Aktiviteterne er tilrettelagt og udviklet, så de spiller sammen med De pædagogiske læreplanstemaer, der vil være velkendte af forældre og børn fra daginstitutionerne.

Samspil med De pædagogiske læreplanstemaer

Der bliver i dagtilbudsloven stillet krav om, at alle landets børnehaver laver pædago­giske læreplaner, og disse læreplaner skal indeholde følgende temaer:

1. Barnets alsidige personlige udvikling.

2. Sociale kompetencer.

3. Sprog.

4. Krop og bevægelse.

5. Naturen og naturfænomener.

6. Kulturelle udtryksformer og værdier.

I HippHopp-programmet indgår alle temaer i hver uge og skifter hen over ugens dage. Målet er at holde fast i det kendte og skabe en rytme og en variation og holde motivationen oppe gennem forskellige temaer hver dag.

Børn og forældre vil blive udfordret på mange områder, når de møder forskel­lige former for aktiviteter og opgaver, der vil styrke barnets alsidige udvikling.

 

Mandags aktiviteter

Sociale kompetencer og personlig udvikling

Fokus på de nære relationer og at støtte barnets intra- og interpersonelle kompetence med sigte på, at barnet kender og kan lide sig selv og får en tro på, at det kan mestre de udfordringer, det støder på i dets omverden.

Tirsdags aktiviteter

Sproglig udvikling

Fokus på for­skellige måder at anvende sproget fx det talte, krops­sprog og billed­sprog på.

Gennem dette kan barnet udtrykke egne tanker, følelser og gøre erfa­ringer med at forstå andre.

Onsdags aktiviteter

Krop og bevægelse

Fokus på krop­pen som andet og mere end et værktøj til at be­væge sig med.

Det er også med kroppen, barnet sanser, får viden og erhverver sig følelsesmæs­sige og sociale erfaringer.

Torsdags aktiviteter

Naturen og naturfænomener

Fokus på, at naturen indehol­der flere dimen­sioner, som har betydning for barnets viden om naturen. Oplevelser, stemninger og dufte kan såvel røre som berøre mennesker.

Her får barnet også konkret viden om naturen.

Fredags aktiviteter

Kultur og kulturelle udtryksformer

Fokus på for­skellige måder at udtrykke sig på via leg, musik, sang, dans, maling, højtlæsning, eventyrfortælling og drama, hvilket giver barnet mulighed for ro og fordybelse i arbejds-/læringsprocessen.

SOCIALSTYRELSEN