Serviceloven

Serviceloven er den lovgivning, der berører flest forhold i det socialpsykiatriske arbejde med mennesker, der har en sindslidelse. Formålet med serviceloven er at styrke den forbyggende indsats og tilgodese svagtstillede gruppers behov.

Som medarbejder og administrator af lovgivningen skal man arbejde ud fra intentionerne i loven. Det betyder, at man som medarbejdere har en række forpligtelser over for borgerne, og skal arbejde på et oplyst grundlag, så man kan give borgerne den rette vejledning og støtte samt oplyse om rettigheder og pligter.

§ 81

I centrum står servicelovens §81, som udstikker grundlaget for den socialpsykiatriske indsats:

§ 81: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er:

  1. at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,
  2. at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder,
  3. at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og
    pleje og
  4. at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud
    efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov.

Mål og fokus for indsats

Målet med indsatsen er altså at styrke den enkeltes muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet, herunder personlig udvikling, aktivering og social integration for at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Fokus for indsatsen er forebyggelse. Desuden lægges der vægt på, at indsatsen er helhedsorienteret. Det vil fx sige en koordineret indsats, hvor omsorg, pædagogisk støtte, træning, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder tænkes sammen.

Som medarbejder er det altafgørende, at man arbejder ud fra en helhedstankegang, hvor man medtænker alle facetter af den enkelte borgers komplekse livssituation.

Samarbejde med den enkelte

Hjælpen skal tilrettelægges i samarbejde med brugerne med respekt for den enkeltes integritet og værdighed og være afpasset brugernes særlige ønsker, behov og muligheder. Det er brugerne, der bedst ved, hvor skoen trykker, og ved at inddrage dem eller personer, der varetager deres interesser, sikres det at de er trygge ved tilbuddene og kan bruge dem til at udfolde sig og udvikle sig i.

Mere viden

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS