Tværfagligt samarbejde - nye modeller

Der skal sikres en tidlig indsats, så der handles, inden problemerne vokser sig store. Underretningspligten tydeliggøres og ændringer i servicelovens § 49a skaber nye muligheder for tværfagligt samarbejde.

Med Barnets Reform er det blevet enklere at udveksle oplysninger om rent private forhold på tværs af fx daginstitution og socialforvaltning.

For at styrke kommunernes tidlige, helhedsorienterede og tværfaglige indsats over for børn og unge er der sket forskellige tiltag. Herunder er der pr. 1. januar 2011 sket en række ændringer i serviceloven i form af lempelse af tavshedspligtsreglerne (§ 49a) og præcisering af underretningsreglerne (§ 153, stk. 3).

Målet med begge lovændringer er at sikre en tidlig indsats ved at skabe bedre muligheder for at handle, inden problemer omkring et barn eller en ung vokser sig store.

Centralt initiativ - Tidlig Tværfaglig Indsats

I den forbindelse har Socialstyrelsen søsat et nyt projekt, der har til formål at øge opmærksomheden på de nye muligheder for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af de instanser, der har med udsatte børn og unge at gøre. Projektet vil bl.a. afdække, hvordan man bedst kan inddrage forældrene i et tillidsfuldt samarbejde.

Kortlægning af tværfaglige samarbejdsmodeller

I 2010 blev der udarbejdet en kortlægning af de eksisterende erfaringer med tværfagligt samarbejde.

Læs rapporterne fra kortlægning af tværfaglige samarbejdsmodeller i kommunerne her:

 

Kommuneprojekt

I forsommeren 2011 blev seks kommuner inviteret til at deltage som projektkommuner i et udviklingsprojekt med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde og understøtte de nævnte lovændringer.

Alle seks kommuner skal afprøve ordningen med socialrådgivere på skoler, og alle skal have fokus på forældreinddragelse. Kommunerne skal indgå i tæt samarbejde med den centrale konsulentfunktion i Socialstyrelsen vedrørende afprøvning, udvikling og erfaringsopsamling. Erfaringerne fra afprøvningen skal formidles til alle landets kommuner.

Følgende kommuner deltager i projektet:

  • Albertslund Kommune
  • Hedensted Kommune
  • Morsø Kommune
  • Silkeborg Kommune
  • Slagelse Kommune
  • Thisted Kommune

 

Kommunerne er blevet inviteret til at medvirke i projektet på baggrund af indsendte ansøgninger om deltagelse. Ansøgningsfristen var d. 31.marts 2011.

Alle landets kommuner har været inviteret til at ansøge om deltagelse i projektet på baggrund af følgende ansøgningsmateriale:

 

Derudover afholdte Socialstyrelsen d. 10. februar 2011 informationsmøde for alle landets kommuner om projektet.

 

 

Evaluering af servicelovens § 49a og § 153

Socialstyrelsen udbød i januar 2012 opgaven: ”Evaluering af servicelovens § 49a om udveksling af oplysninger og § 153 om skærpet underretningspligt”.

Evalueringen skal opnå viden om, hvordan de nye regler anvendes i praksis i kommunerne i det tidlige tværfaglige samarbejde.

Lovændringerne skal evalueres henholdsvis et år og tre år efter ikrafttræden. Evalueringen igangsættes april 2012. Evalueringens resultater efter 3. år forventes at foreligge juni 2015.

Som en del af opgaven skal der laves en bred formidling til kommuner om evalueringens resultater.

Læs udbudsmaterialet her:

 

Informationsmateriale om lovændringer

Informationsmateriale om underretning (§ 153) og mulighederne for at udveksle oplysninger i SSD-samarbejdet (§ 49 a)

 

Kontaktperson

Rikke Møller
rmo@socialstyrelsen.dk
tlf
.: 50810937

Kontaktperson
Elisabeth Marian Thomassen

Souschef, Børn og familie

Email: eth@socialstyrelsen.dk

Sekretær Lene Klokker:

lkl@socialstyrelsen.dk
tlf. 41 93 24 25

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS